Skip to content

vides politika

SIA „JLD” Vides politikas pamatdarbības virziens ir dārzu un parku projektēšana, apzaļumošana un labiekārtošana. Atbilstoši klientu vēlmēm, mēs spējam uzprojektēt un realizēt dažādus parku un dārzu ierīkošanas un labiekārtošanas risinājumus. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu esošo pakalpojumu vides saderību un piedāvājam saviem klientiem arvien jaunas iespējas dārzu un parku ierīkošanā un uzturēšanā. Tagad mēs varam piedāvāt saviem klientiem realizēt labiekārtošanas projektus ar ceļu izbūvi. Mēs paši audzējam stādus, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc stipriem, veselīgiem un rajonētiem dekoratīvajiem augiem. Ar saviem realizētajiem apzaļumošanas projektiem mēs demonstrējam vides sakārtošanas nozīmību un veicinām zaļās domāšanas nostiprināšanos plašā sabiedrības daļā.

Tikai pateicoties augstai produkcijas kvalitātei, iespējams nodrošināt uzņēmuma dinamisku attīstību. Pastāvīgs darbs kvalitātes paaugstināšanā ir uzņēmuma ilgtermiņa stratēģija.

Lai nepārtraukti uzlabotu savu pakalpojumu sniegumu, SIA „JLD” ir definēta un tiek konsekventi īstenota kvalitates, vides, darba drošības un arodveselības vadības politika, kurā mēs apņemamies:

  • integrēt vides, arodveselības un darba drošuma pārvaldību ar biznesa aktivitātēm;
  • savā darbībā ievērot LR vides likumdošanas un citu normatīvo aktu prasības;
  • izpildīt noteiktos mērķus un uzdevumus kvalitates, vides, arodveselības un darba drošuma jomā;
  • nodrošināt videi draudzīgu un racionālu atkritumu apsaimniekošanu, veicinot atkritumu pārstrādi un to atkārtotu izmantošanu, tai skaitā veicot savas darbības rezultātā radušos organisko atkritumu kompostēšanu;
  • ar metodisku vides pārvaldības sistēmas pilnveidošanas procesu nodrošināt vides piesārņojuma novēršanu, nepārtrauktu vides snieguma uzlabojumu visās uzņēmuma darbībās un palielināt to vides saderību;
  • savā darbībā racionāli izmantot dabas un citus materiālos resursus, iespēju robežās taupot elektroenerģiju, siltumu un degvielu;
  • pastāvīgi apmācīt personālu vides pārvaldības un darba aizsardzības jautājumos;
  • noteikt un kontrolēt darba vides riskus, tādā veidā veidojot drošu darba vidi;
  • nodrošināt pasākumus ievainojuma un slikta veselības stāvokļa novēršanai;
  • pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, sākotnēji noteikt to iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, veicināt ilgtspējīgās attīstības principu ieviešanu savu sadarbības partneru un piegādātāju darbībā.

Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē Integrētās vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes, vides un arodveselības un darba drošuma jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus Integrētās vadības sistēmas pilnveidošanai.

Katrs uzņēmuma darbinieks tiek iepazīstināts ar uzņēmuma kvalitātes, vides un arodveselības un darba drošuma politiku, kā arī ar metodēm un procedūrām, kuras tiek pielietotas izvirzītas politikas realizācijā.


Valdes loceklis Jānis Lasis
01.02.2016